HVB-hem utanför Nässjö visar allvarliga brister

2014 jan 23

Nyheter

Verksamheten Drömhus, som bedrivs av Ryds Behandlingshem, använder sig av flera begränsande åtgärder som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer inte är förenliga med gällande lagstiftning. 

Tillsynen av HVB-hemmet Drömhus har resulterat i att IVO ställer krav på flera åtgärder. Det gäller till exempel att olagligt användande av olika tvångs- och begränsningsåtgärder upphör. Det gäller även inskrivningsförfarandet och att det ska finnas personal tillgänglig dygnet runt i de av verksamhetens lokaler där det bor och vistas ungdomar.

IVO har vid inspektioner under 2013 intervjuat behandlingspersonal samt verksamhetens föreståndare. IVO har även samtalat med och tagit del av dokumentation för inskrivna ungdomar. HVB-hemmet omfattar totalt 11 platser för pojkar och flickor med neuropsykiatrisk och/eller psykosocial problematik och/eller skolproblematik.

Tillsynen har bland annat visat att personal på olika sätt frekvent separerar ungdomar. Det har företrädesvis skett genom timeout till ungdomarnas rum, ibland under tvångsliknande former.


- Ungdomar kan behöva avlägsnas från riskabla situationer, men här förekommer omfattande avskiljning under lång tid. Verksamheten har använt sig av flera olika begränsande åtgärder på ett sätt som inte är tillåtet, och det är brister i ungdomars tillgång till personal, säger Marica Rostedt, inspektör på avdelning sydöst.

Verksamheten ansvarar för att de barn som placeras där inte utsätts för tvångs- och begränsningsåtgärder som inte har stöd i lag. En redovisning över vidtagna åtgärder ska vara IVO tillhanda senast den 2 april 2014. Om de i beslutet ställda kraven inte uppfylls kan IVO komma att utfärda ett föreläggande, vilket kan vara förenat med vite.