IVO återkallar tillståndet för privat assistansbolag

2014 dec 03

Nyheter

IVO har beslutat att återkalla tillståndet för Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB. Bolaget får således inte bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans. Orsaken till beslutet är en längre tids misskötsamhet av ekonomiska skyldigheter

​I samband med granskningen av verksamheten har IVO genomfört en lämplighetsprövning av bolaget, bolagets vd (tillika ägare) och verksamhetsansvarig.

IVO anser att bolaget har misskött sina ekonomiska skyldigheter mot det allmänna genom att under en lång tid ha underlåtit att i rätt tid betala in skatter och avgifter. Det framgår även av de senaste två årens årsredovisningar att bolaget brustit i hanteringen av bolagets ekonomi i olika avseenden och har också underlåtit att vidta åtgärder som det är skyldigt att göra enligt lag.

IVO bedömer mot bakgrund av den ekonomiska misskötsamheten att det står klart att tillståndshavaren inte uppfyller kravet på lämplighet.

Skäl för att anse att en tillståndshavare inte är lämplig är exempelvis att det förekommit brottslighet, underlåtelse att betala skatt och arbetsgivaravgifter eller bristande redovisning i verksamheten. Även sådant som underlåtenhet att uppfylla föreskriven uppgiftsskyldighet kan motivera att lämpligheten ifrågasätts.

Beslutet om återkallandet av tillståndet gäller omedelbart. Beslutet är överklagningsbart.