IVO avslutar tillsyn men lyfter risker i dostjänstens IT-system

2014 maj 28

Nyheter

Det finns fortfarande patientsäkerhetsrisker inom doshantering. Varken leverantörer eller enskilda landsting/regioner har i dag fullt ut möjlighet att undanröja riskerna. 

​Apotekstjänst Sverige AB och de landsting/regioner som upphandlat dostjänsten av bolaget har tidigare granskats av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, sedan en rad brister uppmärksammats i samband med omregleringen av marknaden för dostjänster. IVO inledde en inspektion i september 2013.

- Vi kan i vår granskning se att alla parter har arbetat vidare och förbättrat sin kvalitetskontroll gällande en patientsäker doshantering, säger avdelningschefen Gunnar Moa. Samtidigt har vi uppmärksammat kvarstående potentiellt allvarliga patientsäkerhetsrisker som huvudsakligen är relaterade till nationella IT-system. Varken dosleverantörer eller enskilda landsting/regioner förfogar över de åtgärder som kan behöva vidtas i systemen för att undanröja dessa risker. Granskning av sådana system faller inte heller inom IVO:s tillsynsområde. Myndighetens generaldirektör kommer därför att informera Socialdepartementet.

Fakta:

Marknaden för dosverksamheten omreglerades i april 2013. Nya aktörer på en ny marknad uppkom, och flera landsting/regioner valde att upphandla dostjänster hos nyetablerade utförare. Dosverksamhet innebär att läkemedel distribueras färdigförpackade i dospåsar som ett dagligt stöd för de patienter som behöver hjälp att medicinera på rätt sätt.