IVO bjöd in kommuner och stadsdelar till återföringsdialog om barn och unga

2014 dec 08

Nyheter

IVO har anordnat en återföringsdialog där politiker, chefer och arbetsledare med ansvar för den sociala barn och ungdomsvården från sju kommuner och stadsdelar i Stockholm samlades för att diskutera tillsyner av orosanmälningar gällande barn och unga.

IVO har mellan augusti 2013 och september 2014 granskat åtta kommuner och stadsdelars hantering av orosanmälningar gällande barn och unga som inte lett till utredning. Granskningen hade sin grund i flertalet lagförändringar som infördes i Socialtjänstlagen den 1 januari 2013. Några av lagförändringarna berörde nämndernas hantering av orosanmälningar om barn och unga. Granskningen visade att det finns vissa brister i nämndernas arbete med detta.

Möte i dialogform

Dialogen, som hölls den 4 december, inleddes med att IVO presenterade positiva iakttagelser och brister man uppmärksammat i tillsynen. Bland annat att socialtjänsten har svårt att hålla den lagstadgade tidsgränsen på 14 dagar för förhandsbedömning av inkommen orosanmälan. Det finns även behov att tydliggöra dokumentationen av den omedelbara skyddsbedömningen och man bör samtala med barnen och ungdomarna i högre utsträckning.

Därefter fick deltagarna möjlighet att ställa frågor till IVO och även diskutera med inbjudna kommuner hur de arbetar för att uppnå kraven och skapa en god kvalitet inom socialtjänsten för barn och ungdomar. Det bringade flera givande diskussioner.

– Vi tyckte att det var en bra dialog! Tack, sa en deltagare.

– Jag är glad att jag blev inbjuden till den här dialogdagen, det var viktig information som presenterades och diskuterades, sa en annan deltagare.

 

Ett gemensamt lärande

Återföringen är en hjälp för vård- och omsorgsverksamheter att tydligare se de brister som finns så att de kan åtgärdas. Det har också syftet att skapa ett gemensamt lärande där IVO får ta del av de utmaningar kommunernas nämnder har, och där nämnderna kan ta del av varandras arbetssätt och utbyta goda exempel.

– Det är viktigt att träffa nämnderna för att återföra vad vi sett och för att skapa utrymme för dialog och erfarenhetsutbyte. Det var roligt att ta del av det engagemang de visade under mötet och höra mer om deras dagliga utmaningar, säger Agneta Krantz, chef för socialtjänstenheten på IVO avdelning öst.