IVO drar in tillstånd för HVB-hem i Kungälv

2014 apr 04

Nyheter

IVO återkallar Nätverkscentrum i Göteborg AB:s tillstånd att bedriva HVB-hem. Anledningen är att det framkommit allvarliga missförhållanden som utgör en fara för barn och ungas liv, hälsa och personliga säkerhet. 

Beslutet att återkalla Nätverkscentrums tillstånd grundar sig på iakttagelser, samtal med huvudmannen och samtal med inskrivna barn och ungdomar på Ellesbobackens HVB-hem i Kungälv med tillhörande träningsboende på andra adresser. Beslutet sker med stöd av 13 kap. 9 § 2 st socialtjänstlagen (2001:453).

Syftet med inspektionen i detta ärende var till att börja med att granska att det finns personal tillgänglig, att de inskrivna barnen och ungdomarna är trygga, och att granska att verksamheten följer lagar, förordningar och föreskrifter. Under ärendets handläggning inkom även en anmälan från socialsekreterare inom Göteborgs stad i samverkan med polis som gällde förhållanden i HVB- hemmet.

-Det har i IVO:s tillsyn av verksamheten framkommit missförhållanden som sammantaget utgör en fara för barn och ungas liv, hälsa och personliga säkerhet. Det är inte tillräckligt att ställa krav om åtgärder för att komma till rätta med dessa missförhållanden, säger Lars Ericsson, inspektör på IVO:s avdelning sydväst i Göteborg.

IVO ska inspektera hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga minst två gånger per år. Minst en av inspektionerna ska vara oanmäld. IVO - och tidigare Socialstyrelsen - har i tidigare tillsyner riktat åtgärdskrav mot Nätverkscentrum i Göteborg AB.