IVO förbjuder behandlingshem att bedriva verksamhet

2014 jul 14

Nyheter

Acevou AB förbjuds tillsvidare att bedriva verksamhet vid Frossarbo behandlingshem i Uppsala kommun. Anledningen är att det framkommit allvarliga missförhållanden som utgör en fara för barn och ungas liv, hälsa och personliga säkerhet.

Beslutet grundar sig på iakttagelser vid två oanmälda inspektioner, dokumentation, telefonsamtal med placerande kommuner, intervjuer med verksamhetschef, platschef och samtal med inskrivna barn och ungdomar på Frossarbo behandlingshem i Uppsala kommun. Beslutet sker med stöd av 13 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453). IVO:s beslut i detta ärende gäller omgående.

IVO anser, bland annat, att följande missförhållanden finns i verksamheten:

  • Ungdomar som har en alltför svår problematik och som inte kan anses ingå i verksamhetens tillstånd skrivs in i verksamheten, vilket IVO bedömer är ett missförhållande. Dessutom saknar personalen till stora delar den utbildning och erfarenhet man kan kräva vid ett behandlingshem som ska bedriva behandling för att komma till rätta med olika typer av problematiska beteenden och tillstånd. Detta utgör enligt IVO en påtaglig risk för att ungdomarna som är inskrivna vid Frossarbo behandlingshem inte får sina behov tillgodosedda.
  • Lokalerna som ungdomarna bor i är nedgångna, slitna och smutsiga. Det finns säkerhetsrisker i form av trasiga vitvaror, trasiga fönsterrutor och bortmonterade låskolvar till ungdomarnas rum.
  • Det finns brister i dokumentationen och IVO behöver utreda i vilken omfattning detta påverkar ungdomarnas möjligheter att få de insatser de har rätt till.

– De missförhållanden som framkommit i samband med tillsynen har varit så omfattande och av så allvarlig art, att IVO sammantaget bedömt att dessa utgör en fara för ungdomarnas liv, hälsa och personliga säkerhet, säger Magnus Lagerqvist, inspektör på IVO:s avdelning mitt i Örebro.

IVO:s beslut i detta ärende gäller omedelbart. IVO finner dock att verksamheten ska beredas skälig tid för verkställighet av beslutet, vilket bedöms kunna ske innan den 18 juli 2014.