IVO i dialog med Barnombudsmannen om barn i tillfälliga boendelösningar

2014 maj 23

Nyheter

Barnperspektivet ska finnas med i den tillsyn och granskning av sjukvården och omsorgerna som IVO gör. Därför har IVO och Barnombudsmannen haft ett dialogmöte för att utbyta erfarenheter om bl a barn som lever i ekonomisk utsatthet. 

​Barnombudsmannen (BO) har under det senaste året arbetat med temat ekonomisk utsatthet. BO har bl a lyssnat till barn och unga som har bott i tillfälliga boendelösningar, t ex vandrarhem och jourlägenheter ordnade av socialtjänsten. Erfarenheterna delades med IVO under ett möte i Malmö i maj.

- BO:s lärdomar från samtalen med barnen själva är oerhört värdefulla för oss, säger Thomas Mehralizade, chef för avdelning syd. Det är viktigt att vi hela tiden har med oss barnperspektivet i vårt tillsynsarbete.

BO:s samtal med barnen visar bl a hur det som barnen lyfter som viktiga omständigheter stämmer bra med det IVO tagit med i sin definition av skälig levnadsnivå för dessa barn och deras boende.

- Vi har bland annat granskat hur socialtjänsten i Malmö stad säkerställer att barn som lever i tillfälliga boenden uppnår en skälig levnadsnivå, berättar Joonas Terje, ansvarig för socialtjänsttillsynen vid avdelning syd. Vi har också granskat hur de fem stadsområdena i Malmö beaktat barnperspektivet i sin handläggning av bistånd till barnfamiljer som är hemlösa.

IVO informerade BO om pågående tillsyn och om i vilka sammanhang IVO har en direkt kontakt med barn och unga. Mest påtagligt är det i frekvenstillsynen av HVB där IVO:s inspektörer under åren har pratat med tusentals placerade barn. IVO:s barntelefon, som är öppen alla vardagar, är en annan kanal för unga som vill prata direkt med IVO. Ett till möte kommer att ske i Stockholm i slutet av maj.