IVO testar ny tillsynsmodell

2014 mar 14

Nyheter

IVO har för första gången genomfört en systemanalys av ett hälso- och sjukvårdssystem i Sverige. Det är sjukvården i Region Skåne som genomlysts. Analysen ingår i ett pilotprojekt vars syfte är att utveckla IVO:s tillsynsarbete. Slutrapporten är nu klar.

Pilotprojektets kärna är en s.k. tillsynsdialog med Region Skåne. Inför detta möte har en omfattande systemanalys genomförts. Förutom sammanställning av flera års iakttagelser, lex Maria-ärenden och klagomål, ingår även granskning av andra kunskapskällor och kvalitetsindikatorer, t ex nationella kvalitetsregister och SKL:s Öppna jämförelser. God vård, det samlingsbegrepp som visar vilka mål och kriterier som ska vägleda uppföljning av hälso- och sjukvårdens processer, har utgjort ramverk för dessa datakällor. Patientperspektivet har varit utgångspunkt i analysarbetet. IVO har också samverkat med Patientnämnden i Skåne och Region Skånes egna revisorer.

- En systemanalys ger en övergripande bild och breddar bedömningsgrunden, framhåller Lena Björkgren, en av de inspektörer på avdelning syd i Malmö som arbetat med systemanalysen. Vi kan se brister men också det som är bra.


Pilotprojektet ska utvärderas under våren
- Vi kan redan nu se att metoden är värd att utveckla vidare. Att bryta ner systemanalys i mindre enheter skulle kunna vara en fördel i vissa fall, säger Thomas Mehralizade, chef för avdelning syd.

IVO:s slutrapport lyfter fram flera områden inom skånsk hälso- och sjukvård som behöver förbättras. En slutsats IVO drar är att Region Skåne behöver utveckla arbetet med riskanalyser innan stora förändringar genomförs så att åtgärder baserade på riskanalysen också genomförs och följs upp. Ett annat utvecklingsområde är patientcentreringen inom regionen. Det gäller särskilt de patienter som rör sig mellan hemsjukvård, primärvård och slutenvård, och personer med psykisk ohälsa.

- Målet är att IVO:s analys och samlade iakttagelser ska bidra till lärande och vara användbara för Region Skånes fortsatta arbete med att förbättra sin hälso- och sjukvård, förklarar Thomas Mehralizade.