IVO tydliggör vårdgivarens uppföljningsansvar

2014 jun 13

Nyheter

I Sverige har patienter rätt och ska ges möjlighet att vara delaktig i sin vård. Vårdgivarens uppföljningsansvar innebär inte att denna möjlighet till delaktighet på något vis blir begränsad, utan ska bidra till en patientsäker hälso- och sjukvård.

IVO har uppmärksammat att det inom hälso- och sjukvården förekommer att hela ansvaret överlåts på patienterna att återkomma för en uppföljning. I de fall patienten av olika skäl inte tar detta ansvar kan risker i patientsäkerheten uppstå. Vårdgivaren måste därför ta ansvar för att uppföljning sker. Utgångspunkten är frivillig hälso- och sjukvård och att uppföljningen är något som patienten gått med på.

Vad innebär uppföljningsansvaret för vårdgivaren?

  • Vårdgivaren ansvarar för att följa upp patienter, då hälso- och sjukvården gjort bedömningen att uppföljning ska ske för att säkerställa en god och säker vård. Detta ansvar kan således inte helt överlåtas åt patienterna.
  • Uppföljning är något som hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att det finns ett behov av. Det ska inte förväxlas med situationer där en patient av hälso- och sjukvården får rådet att till exempel ”höra av sig vid försämring”. En uppföljning kan till exempel avse en insatt behandling, att följa ett sjukdomsförlopp eller följa upp ett oklart tillstånd genom att initiera olika utredningar. Detta gäller oavsett typ av uppföljning som till exempel en telefontid, ett återbesök eller en provtagning och oavsett tidsaspekten om så behovet är om en timme eller om två år.
  • Om en uppföljning inte kommer till stånd inom den tidsram som är bestämd behöver hälso-och sjukvården göra en ny individuell bedömning för att avgöra hur fortsatt handläggning ska ske. Omfattningen av vårdgivarens ansträngningar för att följa upp en patient måste bedömas från fall till fall.

 

Vad kan vårdgivaren lägga för ansvar på patienten?

  • En patient kan få ansvara för att till exempel boka ett uppföljande läkarbesök om hälso- och sjukvården bedömer att patienten har de individuella förutsättningarna och att det inte är olämpligt utifrån en medicinsk bedömning. Ansvaret för att uppföljningen kommer till stånd ligger dock alltid hos vårdgivaren, då en patients individuella förutsättningar kan ändras från det att överenskommelsen togs tills dess att den planerade uppföljningen ska komma till stånd.