IVO:s tillsynskampanj inom socialtjänsten i Sörmland visade på flera brister

2014 apr 04

Nyheter

IVO:s tillsyn av socialtjänsten i Sörmlands samtliga kommuner uppvisade brister i hanteringen av förhandsbedömningar som inte har lett till utredning. 

​Tillsynen avsåg handläggning av inkomna anmälningar som inte har lett till utredning gällande personer över 18 år.

– Det vi har sett i tillsynerna är att ansvariga nämnder inom kommunerna inte uppfyller de krav som finns från lagar, förordningar och föreskrifter. Därför måste de, senast den 5 maj till IVO, skriftligt redovisa hur bristerna har åtgärdats, säger projektledaren Ann Fagerlind.

Några av de brister som IVO fann, vilka varierar mellan kommunerna, var följande:

  • Den enskildes rättssäkerhet kan ha riskerats, genom att socialtjänsten bland annat genomfört otillåtna åtgärder inom ramen för förhandsbedömningar.
  • Ansökningar om hjälp för bland annat missbruksproblem, hade felaktigt hanterats som anmälningar och avslutats med att inte inleda utredning.
  • Barnperspektivet har inte beaktats enligt gällande regler.
  • Skyddsbedömningar av unga personer gjordes ibland för sent, eller inte alls.
  • Namn på beslutsfattare, motiveringar till beslut samt datum för beslut saknades i ett flertal av anmälningarna.


Fakta:
Tillsynen är ett pilotprojekt och genomfördes då IVO anser att förhandsbedömningar är ett riskområde, därför att det kan innebära allvarliga risker för den enskilde om anmälningar inte hanteras på rätt sätt.

Tillsynen, där Sörmlands län valdes ut slumpmässigt, genomfördes 6 mars. Totalt granskades cirka 150 anmälningar från de sammanlagt tio kommunerna.