Katrineholms kommun brister i hantering av barn och familjer

2014 feb 24

Nyheter

Katrineholms kommun utreder inte ärenden inom den tid som lagstiftningen kräver och inte tillräckligt skyndsamt, anser IVO. Därutöver bedöms inte alltid om barnen är i behov av omedelbart skydd, eller av omedelbara insatser när anmälningarna kommer in. 

​Vid tillsynen framkom att det finns brister i nämndens hantering av inkomna anmälningar om att barn far illa. Bristerna består bland annat i att man inte tagit ställning och bedömt anmälningar inom de 14 dagar som lagen föreskriver.

– Flera av de brister som inspektionen konstaterar vid granskningen av Katrineholms kommun innebär en påtaglig risk för att barn och unga i Katrineholms kommun går miste om de insatser de har rätt till, säger Ann-Charlotta Brandett, inspektör på IVO.

Vid inspektionstillfället framkom att nämnden hade 95 pågående barnavårdsutredningar och att 25 av dessa hade pågått längre än fyra månader vilket är den tid som en utredning normalt sett får ta.

Katrineholms kommun har, trots flera tidigare beslut då liknande brister konstaterats, inte vidtagit de åtgärder som krävs för att komma tillrätta med de missförhållanden som föreligger. Därför anser IVO att situationen är så allvarlig att man beslutat om ett föreläggande, vilket kan vara förenat med vite om 600 000 kronor.

Katrineholms kommun ska senast den 4 april 2014 lämna förslag på åtgärder till IVO.