Kommunikation ett förbättringsområde

2014 mar 11

Nyheter

Ett tydligt problemområde inom framför allt primärvården handlar om information och kommunikation, konstaterar IVO i en ny rapport om klagomål och anmälningar enligt lex Maria. 

​Rapporten bygger på en granskning av beslut i klagomål och lex Maria som gäller primärvård och äldrevård i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län under första halvåret 2013.


Kommunikation är ett av de största problemområdena

IVO antar att det bakom de flesta klagomål finns någon brist på information och kommunikation mellan patienten och/eller närstående och hälso-och sjukvården. Dessutom är det en av de vanligaste orsakerna till en händelse som anmälts enligt lex Maria.

 

Kontinuitetsproblem är vanligt

Primärvården och äldrevården har problem med kontinuitet och rekrytering av läkare. Det talar för att det antagligen finns organisatoriska problem med dåliga förutsättningar för den inhyrda läkaren att kunna ge en god vård. Bristen på läkare gör också att sjuksköterskor i äldrevården och på vårdcentraler får ta ett större ansvar än de har kompetens för.

 

Uppföljning av rutiner saknas

Orsaken till en händelse som är mest frekvent i anmälningar enligt lex Maria är brister i rutiner och riktlinjer. Det kan handla om att det saknas rutiner, att verksamheterna inte har uppdaterat dem, att de inte är kända och att följsamheten till befintliga rutiner är dålig.