Nu är höstens dialogforum igång

2014 nov 24

Nyheter

Under hösten fortsätter IVO att systematiskt träffa olika omvärldsintressenter för att föra dialog om myndighetens arbete. Den 17 november deltog ett tjugotal företrädare för personal inom vård och omsorg. 

– Dialogforum är en uppskattad mötesform som innebär ett ömsesidigt utbyte för båda parter. Det var en aktiv eftermiddag med bra diskussioner och frågor, säger Åsa Hultén som ansvarar för planeringen av mötena.

Intresset var stort för redovisningen av IVO:s riskanalys och arbetsmetoder inom dessa områden. Hur myndigheten resonerar runt prövotid och vilka krav som ställs på yrkesutövaren var också något som gruppen diskuterade.

 

Delade synpunkter om systemet för klagomålshantering 

Mötesdeltagarna fick tillfälle att diskutera och ställa frågor om handläggningsprocesserna kopplade till enskildas klagomål på hälso- och sjukvård och socialtjänst och hur IVO arbetar med att effektivisera dessa. Den pågående klagomålsutredningen var en punkt på dagordningen och deltagarna delade sina synpunkter kring hur systemet för klagomålshantering skulle kunna utformas för att bli mer ändamålsenligt med varandra och IVO.

En programkommitté med representanter för forumet tar inför varje terminsträff fram en dagordning. Under hösten kommer också möten med företrädare för patienter/brukare/anhöriga samt privata vård- och omsorgsgivare att genomföras. ​