Ny rapport om tillsyn av enskilda assistansanordnare för barn

2014 jan 29

Nyheter

IVO publicerar i dag rapporten "Personlig assistans för barn - Tillsyn av enskilda assistansanordnare". Rapporten är en redovisning av en tillsyn våren 2013 av 50 enskilda assistansanordnare som hade tillstånd att bedriva assistans för barn. 

Resultatet av tillsynen

Syftet var att granska om insatserna för barnen var av god kvalitet, var rättssäkra och om barnperspektivet beaktades i verksamheterna.

Tillsynen visar att det stora flertalet verksamheter har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, men det finns brister och behov av förbättringar. Verksamheterna behöver stärka sin kvalitet och rättssäkerhet genom att bland annat förbättra dokumentationen. I detta ingår att utveckla genomförandeplanerna för att stärka barnens förutsättningar för delaktighet i vardagen och att kunna följa sina insatser. Då det saknas formella kompetenskrav för assistenter är det också viktigt att assistansanordnarna ser till att det finns tillgång till en fortlöpande kompetensutveckling inom verksamheten. Samtal har kunnat genomföras med för få barn för att kunna säga något ur barnens perspektiv om hur personlig assistans för barn fungerar generellt eller hos enskilda assistansanordnare.

Barnens perspektiv är värdefulla för tillsynen

- Vid tillsyn av verksamheter som tar emot barn är det viktigt att lyssna på barnens synpunkter och att ta tillvara deras erfarenheter. Vid denna tillsyn var det många barn som på grund av sin funktionsnedsättning saknade förutsättningar att genomföra ett sådant samtal. Det behövs därför utveckling av metoder både för att genomföra samtal med barn och för att finna alternativa sätt att inhämta kunskap om barnens vardag, säger Harriet Lundefors Oscarsson, utredare.


IVO riktar rekommendationer till assistansanordnare:

  • Fortsätta utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet och använda ledningssystemet som ett stöd för planering, ledning, uppföljning och utvärdering.
  • Stärka barnens rättssäkerhet och möjlighet till delaktighet i planering och genomförande av assistansinsatsen genom att bland annat förbättra dokumentationen.
  • Genom kompetensutveckling se till att assistenterna har de kunskaper och den kompetens som krävs för att barnen ska få insatser av god kvalitet.

 

Bakgrund till projektet

Under 2011 infördes flera ändringar i lagstiftningen med syfte att förbättra förutsättningarna för ökad kvalitet och trygghet inom personlig assistans för personer med funktionsnedsättningar. Detta låg till grund för att Socialstyrelsen under hösten 2011 startade ett flerårigt projekt för att utveckla tillsynen av personlig assistans. Våren 2012 gjorde Socialstyrelsen en pilottillsyn av kommunala assistansanordnare och som ett nästa steg i projektet genomförde IVO våren 2013 en tillsyn av enskilda assistansanordnare med tillstånd att bedriva assistans för barn.