Ökad rättssäkerhet vid förändring av särskilt boende

2014 jun 12

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har den 10 juni fattat ett beslut som innebär att kommuner ska formalisera beslut när det gäller ändring av verkställighet av särskilt boende.

​Bakgrunden är klagomål från enskilda personer mot Vård- och omsorgsnämnden i Åmåls kommun. Flera boende och deras anhöriga var missnöjda med kommunens hantering av omvandlingen av två avdelningar på Åmålsgården från särskilda boenden till trygghetsboenden under 2012.

- IVO tycker inte att det är acceptabelt att ställa enskilda personer inför ett så omöjligt val som att antingen acceptera det erbjudna ersättningsalternativet eller att tacka nej och att därmed frivilligt avsäga sig beslutet om särskilt boende, säger Gunnar Moa, chef avdelning sydväst på IVO.

En kommun har stor handlingsfrihet och bestämmanderätt när det gäller prioriteringar och stödformer. Kommunen måste få möjlighet att organisera och anpassa verksamheten efter lokala förutsättningar – som till exempel att omvandla särskilda boenden till trygghetsbostäder. Men IVO bedömer att de enskildas rättssäkerhet inte får åsidosättas när kommunen organiserar och anpassar sin verksamhet.

Att förmå eller tvinga någon att mot sin vilja flytta från ett särskilt boende till ett annat är enligt IVO en i grunden mycket ingripande åtgärd som utan tvivel får faktiska verkningar för den enskilde.

IVO anser därför att kommunerna i dessa fall måste formalisera ett flyttbeslut. Om kommunen fattar beslut om ändringar av verkställigheten har de enskilda möjlighet att låta domstol pröva om beslutet är överklagbart och om beslutet är korrekt i sak. På så sätt säkerställs rättssäkerheten för de enskilda.