Omfattande utlämnande av disciplinärenden

2014 maj 23

Nyheter

Vivalto Information har av IVO begärt ut samtliga beslut om återkallelse av läkarlegitimation och beslut om disciplinpåföljd mot läkare under perioden 2000-2010. Besluten är allmänna handlingar och har inget sekretesskydd. 

Vivalto Information har av IVO begärt ut samtliga beslut om återkallelse av läkarlegitimation och beslut om disciplinpåföljd mot läkare under perioden 2000-2010. Besluten är allmänna handlingar och har inget sekretesskydd. IVO har därför inte möjlighet att neka ett utlämnande. IVO ser dock med oro på om uppgifterna sprids på ett sådant sätt att de kan medföra att färre vill anmäla eller framföra klagomål till myndigheten så att i förlängningen patientsäkerheten hotas. Vivalto information har tydliga kopplingar till databasen Lexbase.

I samband med att IVO bildades tog myndigheten över Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds (HSAN) arkiv över bland annat disciplinärenden mot läkare. Arkivet innehåller flera tusen filer. Besluten innehåller både uppgifter om läkare och patientberättelser.

När den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft 2011 var en av intentionerna att åtgärda misstag och fel utifrån ett systemperspektiv. Enskilda negativa händelser ska leda till åtgärder från vårdgivarnas ledning för att förebygga att misstag eller fel upprepas. En viktig del i kvalitetsarbetet är att personal som upptäcker fel eller misstag känner förtroende för att anmälningar leder till ständiga förbättringar av de rutiner som ökar patientsäkerheten och att särskilda riskindivider omhändertas på ett förtroendeskapande sätt. Viljan att anmäla riskerar att minska om enskilda systematiskt hängs ut.

IVO har till uppgift att bidra till en bättre vård och omsorg. IVO ska värna om patientsäkerheten genom att granska och återföra kunskap till ansvariga. Ett viktigt instrument för detta är de anmälningar från personal och klagomål från patienter som kommer till myndigheten. Genom analyser och sammanställningar påtalar IVO vilka brister och förtjänster som finns i systemen – sådant som vård och omsorgsgivare kan dra lärdom av. Det är så IVO bidrar och vill bidra till ökad patientsäkerhet.

Om någon i ett kommersiellt syfte sprider information på ett förtroendeskadligt sätt kan det medföra att allt färre vill anmäla eller framföra klagomål till myndigheten. Detta kan i sin tur medföra svårigheter i patientsäkerhetsarbetet och också försvåra identifieringen av riskpersoner inom vården. Vi ser med oro på en sådan utveckling.

Frågor och svar kring utlämnande av information från IVO och andra myndigheter