Organisationer som företräder patienter, brukare och anhöriga i dialog med IVO

2014 nov 28

Nyheter

Vid ett dialogmöte träffade IVO cirka 25 organisationer som företräder patienter, brukare och anhöriga. Deltagarna fick både övergripande information från IVO och diskutera utifrån teman kopplat till särskilt boende, psykiatri och personlig assistans.

​– Det var en positiv återkoppling efter mötet och upplägget med parallella diskussioner uppskattades särskilt mycket, säger Gunilla Hult Backlund, generaldirektör på IVO.

Under mötet tog deltagarna del av innehållet i IVO:s riskanalys. Metoden, analysen, vilka riskområden IVO har uppmärksammat och hur man kommer att arbeta med de identifierade områdena presenterades. Vid dialogen presenterades även den pågående klagomålsutredningen. Deltagarna fick ta del av utgångspunkterna i arbetet för ett nytt system för klagomålshantering och hur det bör utformas konkret diskuterades.

Gruppdiskussioner inom tre temaområden
Organisationsdeltagarna fick pratar i mindre grupper och valde utifrån tre olika teman. Diskussionerna genomfördes om

  • Särskilt boende (äldre och funktionshinder) – samtal och diskussion om IVO:s tillsyn inom området samt aktuella regeringsuppdrag
  • Psykiatri – iakttagelser i tillsynen av psykiatrin
  • Personlig assistans – information om vilken dokumentation IVO kräver vid tillsyn samt vilken kompetens myndigheten kräver av anordnaren vid tillståndsprövning och tillsyn.

 

Om dialogforum


Två dialogforum per år planeras med respektive grupp, organisationer som företräder:

1. patienter/brukare/anhöriga
2. personal inom vård och omsorg
3. privata vård- och omsorgsgivare

En programkommitté med representanter för forumet tar inför varje terminsträff fram en dagordning. Tidigare i november genomfördes ett möte med personal inom vård och omsorg och i december träffas företrädare för privata vård- och omsorgsgivare.