Patientsäkerhetsrisker konstateras vid IVO:s inspektioner

2014 okt 30

Nyheter

Under sommaren 2014 genomförde IVO tillsyner på sjukhus i Västra Götaland och Halland. Inspektionerna ingick i en nationell tillsyn som bland annat var en uppföljning av vårdgivarnas riskförebyggande arbete inför semesterperioden 2013.

​Under perioden juni–augusti 2014 gjorde IVO inspektioner vid Hallands sjukhus i Varberg, Kungälvs sjukhus, Skaraborgs sjukhus i Falköping respektive Skövde, NU-sjukvården i Trollhättan och Uddevalla samt vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.

Inspektionerna var en del i en uppföljning av vårdgivarnas riskförebyggande arbete inom den specialiserade somatiska och psykiatriska sjukhusvården (exklusive de rättspsykiatriska klinikerna).

Inspektionerna visar att det förekom risker i patientsäkerheten utifrån tre områden i olika grad:

  • Bemanning; Det förekom lägre bemanning än vad som var planerat
  • Kompetens; Kompetens saknades ibland inom vissa områden
  • Dokumentation; Det fanns svårigheter för sjuksköterskor att ta del av diktat i den datoriserade patientjournalen.


IVO har beslutat att Västra Götalandsregionen och Region Halland ska genomföra förbättringsåtgärder för att säkerställa patientsäkerheten.