Rapport - Tillsynsombud är inte rätt väg att gå

2014 okt 01

Nyheter

Det har varit bra med tillsynsombud. IVO konstaterar att tillsynsombudens arbete i de kommuner som omfattades av försöket har haft viss effekt.

Kommunerna har gjort förbättringar efter att brister påpekats och de barn som ingått i projektet har haft tillgång till en oberoende person som stöd och som en länk till socialtjänsten. Utvärderingen visar att barnen varit nöjda med ombuden och att de inneburit en positiv skillnad för en del barn. IVO anser ändå inte att tillsynsombud är rätt väg för att tillförsäkra de familjehemsplacerade barnen en trygg och säker vård.

Det finns flera orsaker till IVO:s tveksamhet. Det huvudsakliga skälet är att försöksverksamheten genomförts under förutsättningar som är svåra att nå upp till om den skulle omfatta alla kommuner och alla de cirka 13 000 barn och ungdomar som är placerade i familjehem. De sammantagna erfarenheterna från försöket ger ytterligare argument mot verksamhet med tillsynsombud.

Regeringen gav 2009 Socialstyrelsen uppdraget att genomföra en försöksverksamhet med tillsynsombud för barn och unga placerade i familjehem. Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten IVO och ansvaret flyttades över dit.

Försöksverksamheten har genomförts i tio kommuner och berört 58 barn. I utvärderingen har ytterligare tio kommuner och 38 barn ingått som jämförelsegrupp. Tio inspektörer från Socialstyrelsen, senare IVO, medverkade som tillsynsombud. Ombuden träffade barnen regelbundet och hade också kontakt med familjehemmen och socialsekreterarna.