Rapport – Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?

2014 okt 16

Nyheter

Skyddsnätet genom socialtjänsten fungerar inte i praktiken för många barn och unga. Brister som har framkommit vid IVO:s inspektioner är så pass allvarliga att nämnderna måste vidta åtgärder för att säkerställa att de följer de lagar o

Underlaget till rapporten är 24 inspektioner som utförts av IVO under 2013 och 2014, där man har granskat förhandsbedömningar och utredningar. Rapporten är en sammanställning av erfarenheter från dessa inspektioner och syftar till att belysa vilka omständigheter i nämndernas handläggning som medför störst risk att barn och unga inte får sina behov av skydd och stöd tillgodosedda.

Sammantaget är det tydligt att barnrättsperspektivet måste stärkas i socialtjänstens arbete och att nämnderna behöver ta ett helhetsgrepp om verksamheten för att finna långsiktiga och hållbara lösningar – särskilt vad gäller kompetensutveckling, rekrytering och systematiskt kvalitetsarbete (dvs. att fortlöpande planera, leda, kontrollera, utvärdera och förbättra verksamheten).


Den allvarligaste bristen är att IVO funnit relativt många anmälningar som inte lett till utredning, men där IVO bedömer att det fanns skäl att utreda. Det stöd och skydd som kan ges av socialtjänsten till barn och unga som växer upp i familjer med exempelvis missbruk, psykisk sjukdom, sexuella övergrepp eller där våld förekommer är mycket betydelsefullt. Eftersom följderna av uteblivet skydd och stöd kan vara ödesdigra är det särskilt allvarligt om nämnden inte utreder anmälningar som rör detta.

Att många förhandsbedömningar och utredningar inte slutförs inom lagstadgad tid är också oroande. En förlängning av tiden som krävs för genomförande måste motiveras, men detta har sällan skett i de förhandsbedömningar och utredningar som förlängts. IVO anser också att det i många fall tar alltför lång tid mellan utredningsåtgärderna. Skyndsamhetskravet i handläggningen är en oerhört viktig aspekt för barn och unga som befinner sig i en svår situation.

IVO har även funnit andra områden i nämndernas handläggning där det finns behov av förbättringar. Det handlar om dokumentation, hantering av skyddsbedömningar, samtal med barn och unga, kommunicering m.m.