Rapportera negativa händelser med medicintekniska produkter

2014 dec 15

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg försöker tillsammans med bland annat Läkemedelsverket och branschorganisationer att förbättra rapporteringen kring negativa händelser med medicintekniska produkter och in vitro-diagnostiska produkter.

Med ett gemensamt informationsblad om hur man rapporterar negativa händelser med medicintekniska produkter och in vitro-diagnostiska produkter vill aktörerna förbättra rapporteringsrutinerna från vårdgivaren till IVO, andra myndigheter och tillverkare. Bakgrunden till informationsinsatsen är att aktörerna misstänker en underrapportering. 

 

Det är IVO, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Swedish Medtech och Swedish Labtech som gemensamt tagit fram det nya informationsbladet för att uppmärksamma vårdgivare om hur man rapporterar in negativa händelser och tillbud.