Regeringsuppdrag: fokus på boenden för personer med begränsad beslutsförmåga

2014 feb 07

Nyheter

IVO har i sitt regleringsbrev för 2014 fått i uppdrag att genomföra tillsyn av hur boenden för personer med begränsad beslutsförmåga säkrar god vård och omsorg i sitt kvalitetsarbete. 

IVO ska särskilt granska hur verksamheterna i kvalitetsarbetet säkrar att vård- och omsorgsinsatser med minimerade tvångs- och begränsningsåtgärder blir varaktiga. Uppdraget gäller både kommunala och enskilt drivna äldreboenden och LSS- boenden för vuxna.

Det nationella uppdraget är avgränsat till begränsningsåtgärder och vilka metoder och arbetssätt som medför att tvångs- och begränsningsåtgärder inte behövs.

– Det ska bli både spännande och intressant att se resultaten från tillsynen då fokus på detta område inte har genomförts som en nationell tillsyn tidigare och där både socialtjänst och hälso- och sjukvård deltar gemensamt, säger Kaisu Kull som leder projektet.

IVO ska samordna sina insatser med det arbete som Socialstyrelsen, Handisam och Svenskt Demenscentrum utför samtidigt.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet i IVO:s årsrapport i mars 2015.