Regeringsuppdrag: tydligare service till allmänheten

2014 feb 14

Nyheter

IVO har fått  regeringens uppdrag att se över hur myndighetens service till och bemötande av allmänheten kan utvecklas och göras tydligare. 

Uppdraget innebär att IVO ska formulera ett serviceåtagande som tydligt beskriver vad allmänheten kan förvänta sig i kontakterna med myndigheten. I uppdraget ingår också att regelbundet följa upp och utvärdera allmänhetens synpunkter på IVO:s service och bemötande.

I en delredovisning ska IVO särskilt utveckla och förtydliga vilka klagomålsärenden inom hälso- och sjukvårdsområdet allmänheten kan förvänta sig att IVO ska hantera, och hur bemötandet ska se ut.

Uppdraget kommer att utföras i samråd med företrädare för patient- och brukarorganisationer.


Regeringsuppdraget ska delredovisas till den 30 juni 2014 och slutredovisas den 31 december 2014.