Regional tillsyn av akutmottagningar inom Uppsala/Örebro-sjukvårdsregion

2014 feb 21

Nyheter

Under 2014 kommer IVO att genomföra en regional verksamhetstillsyn av patientsäkerhetsarbetet inom sju landsting med fokus på akutmottagningar. 

Bakgrunden till tillsynen är brister som kommit fram i tidigare lex Maria-ärenden, enskilda klagomål, tidigare verksamhetstillsyner samt ”signaler” från AT-läkare. Resultatet av inspektionen och eventuella krav på åtgärder kommer att återföras till landstingsledningen.

Inspektioner görs vid alla sjukhus som har akutmottagningar som tillhör verksamhetsområde somatisk specialistsjukvård och där det finns anställda AT-läkare. Frågor som kommer att tas upp i tillsynen är:

- patientsäkerhetsarbetet,

- kompetens och bemanning vid akutmottagningarna,

- läkarnas allmäntjänstgöring samt

- patientsäkerhetsrisker.

Fakta

Tillsynen genomförs under 2014 i följande landsting: Landstinget i Örebro län, landstinget i Västmanlands län, landstinget i Dalarnas län, landstinget i Uppsala län, landstinget i Sörmlands län, landstinget i Gävleborgs län och landstinget i Värmlands län.