Socialnämnderna måste ta större ansvar för att äldre ska få rätt hjälp och stöd

2014 okt 27

Nyheter

I ett regeringsuppdrag har IVO granskat att socialnämnderna ser till att äldre på särskilt boende får sina behov av hjälp och stöd tillgodosedda. Resultatet visar att socialnämnderna har liten kontroll av det arbete som utförs på de särskilda boenden.

​I resultatet från rapporten framgår bland annat att nämnderna i stor utsträckning överlämnar till personalen på boendet att bestämma och följa upp den äldres behov av hjälp och stöd och de insatser som ges.

De granskade socialnämnderna har liten kontroll av det arbete som görs på boendena, det kan röra sig om områden som

  • vilka behov den äldre har av hjälp och stöd
  • vilken planering av insatser som görs
  • om planeringen följs
  • om och hur planeringen förändras med den äldres förändrade behov.


– Det är alltid den beslutande socialnämnden som har ansvaret för att den äldre får den hjälp och det stöd han eller hon har behov av. Socialnämnderna måste därför utveckla arbetet med att systematiskt och fortlöpande följa upp att behov av hjälp och stöd tillgodoses, säger projektledaren Katarina Bone.

Tillsynen visar också att socialnämnderna bland annat måste utveckla fungerande strukturer för samverkan och informationsöverföring. De måste också förbättra de planeringsverktyg som används på särskilt boende samt intensifiera arbetet med att införa relevanta ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Fakta

Tillsynen har genomförts under våren och sommaren 2014. Totalt har 63 socialnämnder och 63 särskilda boenden granskats över hela landet.