Möte med privata vård- och omsorgsgivare avslutar årets dialogforum

2014 dec 22

Nyheter

Dialogforum är generaldirektör Gunilla Hult Backlunds sätt att samlat möta omvärldsintressenter och föra dialog om IVO:s arbete. I samband med ett möte med organisationer som företräder privata vård- och omsorgsgivare avslutades årets dialogmöten.

​Under dialogen den 10 december redogjorde IVO för myndighetens riskanalys. Samtalet handlade om hur metoden för riskanalys ser ut, vilka riskområden IVO har identifierat och hur arbetet med riskområdena kommer att fortsätta.

 

Erfarenheter från IVO-dagen och tillståndsturnén

En annan punkt var rapportering om erfarenheter från IVO-dagen kopplat till de privata vård- och omsorgsgivarna. IVO har under hösten har bjudit in till ett antal dialoger inom regionerna för att diskutera vilka risker myndigheten ser inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten samt presentera iakttagelser från tillsynen.

Gruppen fick även ta del av vad som har framkommit under IVO:s tillståndsturné där myndigheten bjudit in till informationsträffar och möjlighet till dialog för aktörer som vill utöka sin kunskap om tillståndsprövning.

 

Dialog om familjehemsvård och personlig assistans

Mötesdeltagarna deltog i parallella diskussioner om familjehemsvård och personlig assistans. Bland annat ägnade sig en grupp åt frågan om tillstånd inom konsulentstödd familjehemsvård. Övriga deltagare samtalade om vilken dokumentation och kompetens IVO kräver av anordnaren vid tillståndsprövning och tillsyn inom området personlig assistans.

 

Programrådkommitté inför varje möte

Inför varje möte tar en programkommitté med representanter för respektive forum och IVO fram en dagordning. Separata dialogforum har genomförts med organisationer som företräder

  1. patienter/brukare/anhöriga
  2. personal inom vård och omsorg
  3. privata vård- och omsorgsgivare


Två dialogforum per år genomförs med respektive grupp. Under 2015 fortsätter arbetet med att systematiskt träffa olika organisationer inom dialogforum.