Tillsyn av dosförpackade läkemedel genomförd

2014 jan 31

Nyheter

IVO har genomfört en tillsyn av dosförpackade läkemedel i 10 landsting/regioner och två dosföretag. Anledningen till tillsynen är att det har framkommit omfattande problem med upphandlade nyetablerade dostjänster. 

​I tillsynen framkom problem i dosverksamheten med till exempel uteblivna eller felaktiga leveranser, felaktigt innehåll i dospåsarna samt problem med det IT-baserade ordinationsverktyget Pascal.

Vården, patienter med flera har rapporterat ett stort antal avvikelser till landstingen/regionerna samt dosleverantörerna, vilket föranledde IVO:s tillsyn.


- Det är alltid viktigt att göra en riskanalys när man upphandlar en tjänst oavsett om det är vård, service eller it-baserade verktyg, eftersom det är landstinget/regionen som har det yttersta vårdgivaransvaret, säger Gunnar Moa, avdelningschef avd sydväst, på IVO.

Landstinget/regionen har ansvar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård för befolkningen inom landstingets geografiska område. Detta gäller även om man valt att genom avtal överlämna vissa sjukvårdsuppgifter till annan utförare. Det förhållandet att den aktuella dostjänsten har överlämnas till annan utförare fritar inte regionen/landstinget från ansvaret att försäkra sig om att tjänsten fullgörs på ett sådant sätt så att god och säker vård kan upprätthållas inom landstingsområdet.

IVO begär redovisning av flera landsting/regioner och en dosleverantör hur man säkerställer att dostjänsten ska kunna fungera patientsäkert.

Landstingen/regionerna och Apotekstjänst Sverige AB ska senast den 30 mars 2014 redovisa till IVO bland annat vidtagna åtgärder utifrån identifierade avvikelser samt en tidsplan för planerade åtgärder av dessa.

Fakta:

Marknaden för dosverksamheten omreglerades i april 2013. Nya aktörer på en ny marknad uppkom, och flera landsting/regioner valde att upphandla dostjänster hos nyetablerade utförare. Dosverksamhet innebär att läkemedel distribueras färdigförpackade i dospåsar som ett dagligt stöd för de patienter som behöver hjälp att medicinera på rätt sätt.

 

Regioner/landsting som omfattats av tillsynen

Region Halland
Västra Götalandsregionen
Region Skåne
Landstinget i Värmland
Örebro läns landsting
Landstinget i Uppsala län
Landstinget Gävleborg
Landstinget Dalarna
Landstinget Västmanland
Landstinget Sörmland

 

Dosföretagen som omfattas av tillsynen

Apotekstjänst i Sverige AB
Svensk Dos AB