Tillsynens viktigaste iakttagelser verksamhetsåret 2013

2014 mar 10

Nyheter

I dag publiceras tillsynsrapporten som ska bidra till att beskriva tillståndet i vård och omsorg utifrån IVO:s tillsyn. 

​Några av de viktigaste iakttagelserna:

  • Allvarliga anmälningar om barn som misstänks fara illa utreds inte och barn i familjehem följs inte upp på ett systematiskt sätt.
  • Vården av äldre visar brister i vårdkedjan och samordningen.
  • Kunskapsnivån om lex Sarah är fortfarande låg.
  • Händelserna som anmäls enligt lex Maria handlar ofta om samma slags händelser som upprepade gånger inträffat i verksamheterna.
  • Patientfokuserad vård kräver bra kommunikation men det är tydligt att kommunikationen inte alltid fungerar.