Underrapportering av allvarliga vårdskador inom tandvården

2014 maj 22

Nyheter

IVO har sammanställt resultat och iakttagelser i tillsynen av tandvård där det bland annat framkommer att tandvården måste bli bättre på att rapportera fel i vården. 

IVO har granskat 135 ärenden som lett till beslut under 2013 inom tre kategorier; lex Maria-anmälningar, enskilda klagomål och ärenden som IVO inlett på eget initiativ. Det visar sig till exempel att offentlig tandvård anmäler allvarliga vårdskador i högre grad än tandvård som bedrivs i privat regi.

- Om tandvården rapporterade allvarliga händelser enligt de bestämmelser som gäller så skulle det skapa ett ökat lärande och öka patientsäkerhet på sikt. Vi skulle också få en bättre nationell bild av vårdskadorna än vad vi har idag, säger Margareta Florin Mæhlum, utredare på IVO.

Vårdgivarna som anmäler eftersträvar hög patientsäkerhet. Det är positivt och betyder att vårdgivarna tar händelser och orsaker på allvar. Men det är viktigt att dra lärdomar från hela tandvården, t ex att fånga upp att det inte utförs kontroller av bettutveckling med den frekvens och regelbundenhet som behövs.

- I den tillsyn som vi tagit initiativ till själva har det framkommit att dokumentationen ofta brister. Journalen är ett viktigt instrument för att garantera patienten kontinuitet och en säker vård och behandling. Exempelvis framgår inte mängden förskrivet läkemedel eller vilken dosering som bestämts. Andra brister kan gälla att patienter inte blir remitterade trots att de uppenbart behöver mer kvalificerad vård, säger MajLis Morhed Hultvall, sakkunnig på IVO.


Den vanligaste orsaken för anmälan om vårdskada är fördröjd, felaktig eller utebliven behandling. Den näst vanligaste händelsen är där föremål eller produkter svalts eller andats in.