Vadstena kommun förbättrar funktionshinderomsorgen

2014 apr 25

Nyheter

Ett omfattande arbete pågår i Vadstena kommun för att komma tillrätta med brister och förbättra kvaliteten inom funktionshinderomsorgen. Detta efter att IVO i höstas påtalat ett antal brister för kommunen.   

Kritiken som IVO riktade mot Vadstena kommun grundade sig i ett antal klagomål som kommit in till myndigheten. Klagomålen rörde bland annat långa handläggningstider, bristande tillgänglighet och oklarheter i ansvarsfrågor. IVO påtalade även otillräcklig dokumentation i handläggningen av ärenden och brister i samverkan med landstinget.

 

I ett yttrande till IVO har kommunen redovisat vad man nu gjort för att komma tillrätta med bristerna och hur det fortsatta förbättringsarbetet ser ut.

 

Kommunen har bland annat infört så kallade servicegarantier som innebär att kommunen garanterar rimliga handläggningstider. En handlingsplan har upprättats för att förbättra dokumentationen och extra ekonomiska resurser har tillsatts på området för kompetensutveckling. En samordningsansvarig har anställts fram till årsskiftet för att genomföra ett övergripande kvalitetsarbete inom den sociala sektorn och arbetet med att skapa en bättre samverkan med landstinget har påbörjats.

 

– Vadstena kommun har tagit kritiken på allvar och satt igång ett genomgripande förändringsarbete, vilket är mycket positivt. Om åtgärderna genomförs innebär detta bland annat att det blir tydligt vem personer med funktionshinder ska vända sig till, att handläggningstiderna blir rimliga och att handläggningen blir mer rättssäker och utformas utifrån det stöd de behöver, säger Michaela Hecht Gunnarsson som är inspektör på IVO.


Vadstena kommun har fram till årsskiftet 2014–2015 på sig att förbättra kvaliteten i verksamheten, som då följs upp genom en inspektion av IVO. ​