Vårdgivarnas systematiska kvalitetsarbete behöver utvecklas

2014 mar 11

Nyheter

IVO har granskat beslut i klagomål och anmälningar enligt lex Maria inom den somatiska specialistsjukvården. Rapporten visar att vårdgivarna behöver utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete och bli bättre på kommunikation. 

​I rapporten beskrivs tillsynens iakttagelser utifrån beslutade lex Maria ärenden och enskilda klagomål inom den somatiska specialistsjukvården i Jämtlands, Västerbottens, Norrbottens och Västernorrlands län under första halvåret 2013.

En av orsakerna till brister i vårdgivarnas systematiska kvalitetsarbete har sin grund i deras organisation och ansvar. Till exempel framkommer svårigheter i samverkan mellan kliniker och brister i kompetens och kontinuitet som leder till stress och hög arbetsbelastning.Information och kommunikation behöver förbättras

IVO:s granskning visar även att dialogen med patienten och närstående behöver förbättras, en orsak till många klagomål och anmälningar enligt lex Maria är bristfällig kommunikation. Patienter upplever att de inte får tillräcklig information och att de ibland faller mellan stolarna i vårdens olika övergångar.