Västerås kommun hanterar inte barn och familjer i tid

2014 jun 23

Nyheter

Socialtjänsten i Västerås kommun utreder inte barnärenden inom den tid som lagstiftningen kräver och inte tillräckligt skyndsamt, anser IVO.

Vid tillsynen framkom att det finns brister i nämndens hantering av inkomna anmälningar om att barn far illa. Bristerna består bland annat i att man inte tagit ställning och bedömt anmälningar inom de 14 dagar som lagen föreskriver. Vidare bedrivs inte utredningarna skyndsamt. I flera utredningar togs en första kontakt upp till en månad efter att utredning inletts och därefter kunde det gå upp till två månader mellan utredningsåtgärderna.

Vid inspektionstillfället framkom att det fanns barnavårdsutredningar som hade pågått längre tid än fyra månader utan beslut om förlängd utredningstid. Andra utredningar förlängdes utan giltiga skäl.

– Flera av de brister som inspektionen konstaterar vid granskningen av individ- och familjenämnden i Västerås kommun innebär en påtaglig risk för att barn och unga i Västerås kommun går miste om de insatser de har rätt till, säger Ann-Charlotta Brandett, inspektör på IVO.

Västerås kommun har, trots flera tidigare beslut från 2011 och framåt då liknande brister konstaterats, inte vidtagit de åtgärder som krävs för att komma tillrätta med de missförhållanden som föreligger. Därför anser IVO att situationen är så allvarlig att man beslutat om ett föreläggande, förenat med vite om 1 000 000 kronor.

Västerås kommun ska senast den 12 september 2014 lämna förslag på åtgärder till IVO.