Akutmottagningarna i Uppsala/Örebro står inför stora utmaningar

2015 jun 08

Nyheter

Efter tillsyn av akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion konstaterar IVO att akutmottagningarnas organisation inte motsvarar dagens behov. Flera samverkande faktorer gör situationen oroande.

Utmaningen handlar främst om organisation och bemanning. Personal och verksamhetsledning vittnar t ex om ökat antal patienter, otillräcklig bemanning, sänkta krav på kompetensnivå vid nyanställning, otillräckliga lokaler och vårdplatsbrist.

Många patientsäkerhetsrisker handlar också om hög arbetsbelastning med stress och övertidsarbete, vilket i sin tur innebär en ökad risk för felaktiga bedömningar av patienter. Det är problem att bemanna med erfarna sjuksköterskor, men även med specialistkompetenta läkare.

Bland legitimerade läkare inom medicin och kirurgi är det framförallt bristen på deras närvaro vid akutmottagningen som är oroande. Konsekvensen är bland annat att icke-legitimerade läkare får ta ett alltför stort ansvar i förhållande till sin erfarenhet och kompetens.

-        Icke-legitimerade läkare är ofta mycket ansvarstagande och ambitiösa, men de får för lite stöd och handledning i sitt arbete på akutmottagningen, säger inspektör Lena Gabrielsson.

Patientsäkerheten på akutmottagningarna är en angelägenhet och ett ansvar för samtliga kliniker på sjukhusen och hela landstinget. IVO anser att det är av stor vikt att det hos varje vårdgivare fastställs övergripande gemensamma överenskommelser för vilka kompetenskrav och närvaro som behövs för alla läkare som tjänstgör på akutmottagningen. Vårdgivarna måste också prioritera fortsatt patientsäkerhetsarbete: på vilket sätt det ska bedrivas och hur man ska få en högre delaktighet bland de som arbetar på akutmottagningarna.

Fakta:
Tillsynen, som ligger till grund för rapporten, omfattar arton akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion och innehåller intervjuer med 273 undersköterskor, sjuksköterskor, AT-läkare, specialistläkare och verksamhetschefer. Det är framförallt dessa intervjuer som ligger till grund för såväl tillsyn som rapport.