Återföringsdialog med de svenska transplantationsverksamheterna

2015 maj 05

Nyheter

I slutet av april bjöd IVO för första gången in de svenska transplantationsverksamheterna till en återföringsdialog. Dialogen hölls i Stockholm.

Återföringsdelen i mötet handlade om de avvikelser och biverkningar som verksamheterna själva rapporterat. Det blev en diskussion om vilka avvikelser som ska rapporteras till IVO och om vad som kan betraktas som en avvikelse. Rapporteringen är generellt sett låg vilket IVO bedömer kan bero på att det är oklart vad som ska rapporteras.

 

Händelserapportering
Alla allvarliga avvikande (negativa) händelser och biverkningar inom verksamheterna ska anmälas till IVO. Rapporteringen är ett viktigt underlag då myndigheten granskar att verksamheterna håller hög kvalitet och säkerhet. Till grund för arbetet ligger bland annat lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ och flera bindande EG-direktiv och föreskrifter.

 

Rapportering till EU
IVO är ansvarig tillsynsmyndighet i Sverige för transplantationsverksamheter och i det uppdraget ligger bland annat att återföra diskussionerna på EU-nivå till och från de svenska verksamheterna. Under mötet redogjorde IVO för hur rapporteringen till EU går till i enlighet med EU-direktivet för transplantationsverksamhet.

 

- Det här var den första återföringsdialogen vi genomförde med de svenska transplantationsverksamheterna, säger Mona Hansson, utredare på IVO. Deltagarna tyckte att det var ett bra möte och att det är viktigt att vi öppnar upp för en dialog med myndigheten.

 

Socialstyrelsen presenterade ändringar i föreskrifterna
Socialstyrelsen medverkade vid återföringsdialogen och presenterade ändringarna i föreskrifterna till följd av det nya EU-direktivet för informationsöverföring mellan medlemsstater inom EU i de fall organ utbyts mellan länder. Socialstyrelsen informerade även om senaste nytt från donationsutredningen.