Återföringskonferenser inom äldreomsorgen genomförda

2015 jun 15

Nyheter

Under maj har IVO vid fyra tillfällen träffat representanter för både privat och offentlig äldreomsorg inom Värmlands, Dalarnas, Västmanlands, Södermanlands, Gävleborgs, Örebro samt Uppsala län.

Återföringen riktade sig bland annat till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR),  anmälningsansvariga enligt lex Sarah samt äldreomsorgschef eller motsvarande.

– Det är ett dialogforum med fokus på äldreomsorg och kommunal hemsjukvård där vi bl.a. kan återföra vad vi sett i tillsynen och svara på frågor. Vi får också information om vilka frågeställningar och problem man ”brottas med” i de olika verksamheterna, säger Anna Karin Nyqvist enhetschef på IVO, avdelning mitt.

 

Tillsynsresultat och stöd avseende utredningar av lex Maria och lex Sarah

IVO återförde bland annat vad vi har sett i våra tillsyner, liksom resultatet av två tidigare regeringsuppdrag uppföljning av insatser på särskilda boenden samt tvångs- och begränsningsåtgärder för beslutsoförmögna. 

Under mötena berättade IVO även om lex Maria och lex Sarah-processerna och svarade på frågor om hur utredningar av anmälningar genomförs.