Återföringskonferenser med fokus HVB för barn, ungdomar och familjer

2015 nov 12

Nyheter

Vid totalt tre tillfällen i år har IVO:s avdelning mitt haft dialog om hem för vård eller boende (HVB) med företrädare för offentligt och privat drivna HVB samt institutioner för ungdomar som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS).

Vid konferenserna berättade inspektörer från IVO om olika former av tillsynsresultat, bland annat resultaten i den tillsynsrapport som IVO årligen överlämnar till regeringen. Tillsynen år 2014 fokuserade primärt på barns och ungdomars möjligheter till delaktighet, kopplat till ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

 

Resultat av enkäter till barn och ungdomar samt föreståndare

IVO redogjorde för resultatet av den enkät som lämnades över i samband med de frekvenstillsyner som genomförs av HVB och SiS-institutioner. Enkäten var riktad till barn och ungdomar och gällde om de får vara delaktiga, dvs. vara med och påverka och bestämma, och om de tycker att personalen lyssnar på deras synpunkter och klagomål samt om de känner sig trygga med personalen och med övriga barn/ungdomar på HVB och SiS-institutioner. 

 

IVO presenterade även svaren på en enkät som skickats ut till samtliga HVB och SiS-institutioner i landet, där föreståndare för respektive verksamhet fått beskriva hur de ser på IVO:s tillsyner.

 

Föreläsningar från verksamheterna och Socialstyrelsen

Till konferenserna var också företrädare för ett antal HVB, två vid varje konferenstillfälle, inbjudna för att beskriva hur de jobbat med ledningssystem i praktiken, i syfte att ge kunskap och inspiration till deltagarna. Även Socialstyrelsen, som representerades av juristen Ylva Ehn, fanns på plats och berättade om föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

 

Återföring även nästa år

IVO planerar att genomföra återföringsdialoger med samma målgrupp även under nästa år. Dessa tillfällen är planerade till hösten 2016.