Brister i vården vid Fortunagården

2015 mar 12

Nyheter

IVO fick i februari kännedom om eventuella missförhållanden vid SiS LVM-hem Fortunagården i Värnamo. En kvinna hade avlidit, och intagna kvinnor, anhöriga samt personal vittnade om att det förekommer droger på Fortunagården och att det är låg bemanning.

IVO gjorde en oanmäld inspektion på Fortunagården. I tillsynen konstaterades bland annat brister gällande bemanning och förekomst av droger på hemmet. Personalen saknar även tillräcklig kunskap om vilka situationer som skulle kunna utgöra grund för en rapportering enligt lex Sarah.

 

- Syftet med LVM är att avbryta ett allvarligt missbruk och motivera till fortsatt vård. Det är av högsta vikt att institutionen kan ge de intagna en drogfri miljö under vårdtiden, något som de har rätt att kräva speciellt mot bakgrund av att de har tagits in mot sin vilja, säger Erik Kangeryd, enhetschef på IVO, avdelning sydöst.

 

Vid inspektionen har personalen även uppgett att de har en pressad arbetssituation utifrån den nuvarande bemanningen.

 

- Vår bedömning är att nuvarande bemanning av behandlingspersonal är för låg för att möjliggöra att de intagna får den vård de har rätt till, vilket inte ger förutsättningar för en vård av god kvalitet, fortsätter Erik Kangeryd.

 

SiS redovisning av vidtagna och planerade åtgärder ska ha kommit in till IVO senast den 8 maj 2015. Redovisningen kommer att följas upp vid en ny inspektion som är inplanerad att genomföras i slutet av maj 2015.