Dialog med kommuner i Stockholms län om ej verkställda beslut

2015 okt 13

Nyheter

Under 2014/15 gjorde IVO en tillsyn av hur fyra kommuner och en stadsdel i Stockholms län arbetar med att verkställa gynnande biståndsbeslut samt om de följer skyldigheten att rapportera ej verkställda beslut till IVO.

Resultatet visade att det varierade mellan de olika kommunerna hur snabbt de verkställde besluten. De mindre kommunerna verkställde besluten snabbare vilket de ansåg berodde på bra kommunikation med utförarna.

 

- En kommun ska rapportera till IVO alla gynnande beslut om insatser som inte verkställts inom tre månader och alla beslut där verkställigheten avbrutits och inte verkställts igen inom tre månader. Det är ett sätt att värna om den enskildes rättssäkerhet, berättar Birgit Rengren Borgersen, enhetschef på IVO.

 

Tillsynen visade även att ingen av kommunerna hade system för att enkelt ta fram alla nya beslut, utan en manuell bearbetning av materialet. Det framkom också att en del kommuner inte hade egna system för att följa upp att beslutade insatser verkställts. 

 

I sina beslut har IVO rekommenderat kommunerna att ha ett system för att enkelt kunna ta fram uppgifter om hur många nya biståndsbeslut som fattas under en given tidsperiod, samt föra in rutiner för rapportering av ej verkställda beslut i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete.

 

- Vi har blivit mer uppmärksamma på avbrotten i verkställighet efter att vi har haft dialog med IVO, sa en representant från en av kommunerna under återföringsdialogen. 

 

Under dialogmötet, som hölls i september 2015, och dit ytterligare tre kommuner bjöds in, diskuterades frågeställningar som rör handläggningen av ärendetypen och alla deltagare kom till tals.

 

Om IVO:s granskning

Syftet med IVO:s tillsyn var att granska om kommunerna uppfyller kravet på rapportering av ej verkställda biståndsbeslut. Beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS), som inte verkställts inom tre månader ska rapporteras till IVO. Rapporteringen ska stärka rättssäkerheten för den enskilde. Syftet med tillsynen var även att granska om kommunerna har rutiner för rapportering av ej verkställda beslut och om de i så fall ingår i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. Genom granskningen har IVO fått en bild över hur de granskade kommunerna arbetar med att verkställa gynnande biståndsbeslut.  

 

Urvalskriterierna för de fem kommuner/stadsdelar som tillsynen rörde var att de rapporterat få eller inga ej verkställda beslut mellan den 1 juni 2013 och 30 september 2014.

 

I tillsynen ingick också ett möte med representanter för nämnderna var för sig.