Dialog med verksamheter: HVB för vuxna med missbruks- och beroendeproblematik

2015 jun 16

Nyheter

IVO har gjort en tillsyn av samtliga tillståndspliktiga HVB för vuxna med missbruks- och beroendeproblematik i Stockholm och region Gotland, under 2014 och 2015. Tillsynen avslutades med en återföringsdialog med verksamheterna den 3 juni.