Dialog med verksamheter: HVB för vuxna med missbruks- och beroendeproblematik

2015 jun 16

Nyheter

IVO har gjort en tillsyn av samtliga tillståndspliktiga HVB för vuxna med missbruks- och beroendeproblematik i Stockholm och region Gotland, under 2014 och 2015. Tillsynen avslutades med en återföringsdialog med verksamheterna den 3 juni.

Avdelning öst har granskat alla tillståndspliktiga HVB för vuxna personer med missbruks- och beroendeproblematik i regionen, totalt 14 hem. Vid en återföringsdialog i juni bjöds verksamheterna in för att få ta del av en sammanställning av resultaten men också för att få möjlighet att diskutera viktiga frågor.

 

- Det är givande med dessa möten, säger Jenny Thelander från Nytida. Det främjar en öppen dialog och genom det kan vi höja kvaliteten på våra verksamheter.

 

Vid återföringsdialogen fanns även representanter från Socialstyrelsen med för att presentera nya riktlinjer samt informera om vad som händer inom området.

IVO:s granskning

IVO:s granskning omfattade om verksamheterna följer sina tillstånd, hur rutinerna för lex Sarah ser ut, hur klagomålshanteringen fungerar, om bemanning och kompetens är tillräcklig, hur de inskrivna är delaktiga i sin egen vårdplanering samt hur väl dokumentationen fungerar.

 

Anledningen till granskningen var att IVO såg en risk att de boende, som är en utsatt grupp i behov av god vård och omsorg, inte får det de behöver. Det var länge sedan verksamheterna fick besök av tillsynsmyndigheten och IVO får ibland klagomål från enskilda som handlar om brister i vården.

 

Tillsynen gav överlag en positiv bild av vården på hemmen. I tillsynen har brukarna fått komma till tals och de har uttryckt att de är nöjda med vården. Av de 14 verksamheterna har 7 fått redovisa någon åtgärd. Hos dem som redovisat åtgärder har IVO bedömt dessa som tillräckliga.