Dialogforum med organisationer som företräder patienter, brukare och anhöriga

2015 apr 24

Nyheter

Vårens dialogforum där IVO träffar olika omvärldsintressenter för att föra dialog om myndighetens arbete är nu igång. Först ut var ett 30-tal företrädare för patient- och brukarorganisationer vid ett möte den 13 april.

Vid mötet inledde generaldirektör Gunilla Hult Backlund med att summera vad som hänt på övergripande nivå inom myndigheten. Budgetunderlag, årsredovisning och Statskontorets rapport om inrättandet av IVO stod i fokus vid detta möte. Deltagarna fick sedan ta del av IVO:s slutsatser i tillsynsrapporten. Därefter följde tre parallella seminarier i mindre grupper där deltagarna fick välja olika områden.

 

Det första seminariet handlade om tillsyn av kompetens – vad IVO har sett i tillsynen av området och hur tillsynar myndigheten att personalen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst har rätt kompetens. Samt hur bedömer vi kompetens vid tillståndsprövning.

 

Ett annat seminarium kretsade runt kommunernas beslut om insatser enligt SoL eller LSS.

 

Ytterligare ett område som deltagarna diskuterade i seminarieform handlade om tvångs- och begränsningsåtgärder i verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas. IVO talade utifrån rapporten ”Skapa trygghet utan tvång”. Organisationerna delade IVO:s uppfattning om de brister och utvecklingsområden som lyfts fram i rapporten.

 

Om dialogforum

Myndigheten träffar regelbundet organisationer som företräder:

  1. patienter/brukare/anhöriga
  2. personal inom vård och omsorg
  3. privata vård- och omsorgsgivare

 

Inför varje träff tar en programkommitté med representanter för respektive forum fram en dagordning. Två dialogforum per år planeras med varje grupp.