Dialogmöte med blodverksamheterna i Sverige

2015 nov 19

Nyheter

IVO bjöd in till återföringsdialog i oktober med blodverksamheterna i Sverige. Dialogen är viktig för både verksamheterna och för IVO, och bidrar både till ökad samsyn och en bättre tillsyn. Det var deltagare och arrangörer överens om.

- Vi ser att verksamheterna har fungerande ledningssystem, erfaren och engagerad personal och att ny personal får gedigen intern utbildning, berättar Jenny Ahlqvist, IVO:s nationella samordnare av tillsyn av blodverksamheter. 

 

De risker som IVO iakttagit och som särskilt belystes var:

  • Brist på transfusionsmedicinsk kompetens, både p.g.a. pensionsavgångar och svårigheter att rekrytera biomedicinska analytiker (BMA) och läkare.
  • ”Preanalytiska avvikelser” är avvikelser som inträffar i samband med provtagningen på vårdavdelningen.  När rutiner för provtagning inte följts har det bland annat lett till förväxlingar av patientprover.

 

Deltagarna bekräftade att de risker som IVO har identifierat finns i verksamheterna och bekräftade att det är svårt att hitta läkare med specialistkompetens inom både transfusionsmedicin och immunologi. 

 

Syftet med dialogmötet är att återföra vad IVO ser i tillsynen för att bidra till ett systematiskt lärande och för att undvika att brister och missförhållanden upprepas. IVO, och andra inbjudna myndigheter, tar även in synpunkter från verksamheterna.

 

Statistik över avvikelser

IVO presenterade även statistik från årsrapporterna som verksamheterna skickar in till IVO. Antalet producerade komponenter (förutom trombocyter) samt transfusioner har minskat sedan 2011. Möjligen kan förklaringen vara aktivt arbete i transfusionskommittéerna alternativt att klinikerna blivit mer restriktiva och använder blodkomponenter på klinisk indikation istället för på ett visst värde. 

 

Statistiken från avvikelse- och biverkningsrapporteringen visar att de flesta avvikelser beror på den mänskliga faktorn och inte på brister i kvalitetsledningssystemet. 

 

IVO representerades av inspektörer från de regionala avdelningarna, nationella samordnare av blodverksamhetstillsyn, enhetschefen för de nationella samordnarna och jurist kopplad till de nationella samordningsuppdragen. 

 

Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen var också inbjudna till deltog också i mötet som ägde rum i Stockholm den 20 oktober.