En kultur av ansvarstagande och samarbete är avgörande för god vård

2015 nov 16

Nyheter

I samverkan mellan personal och verksamheter riskeras alltid att det skapas gråzoner där ansvaret inte är fullständigt klargjort. Det är en iakttagelse som IVO har gjort i granskningen av samverkan inom förlossningsvården och mellan elevhälsan och BuP.

I en rapport har IVO sammanställt en granskning av samverkan och informationsöverföring inom klinikerna vid förlossningsvården i Stockholms län och region Gotland samt samverkan mellan elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms stad.

 

På en övergripande nivå visar de båda tillsynerna att samverkan mellan personal och verksamheter alltid riskerar att skapa gråzoner där ansvaret inte är fullständigt klargjort. För att den enskilde ändå ska få bästa möjliga vård krävs i lika hög grad en kultur av ansvarstagande och samarbete, som det behövs processer och rutiner.

IVO:s iakttagelser visar olika aspekter av samverkan som alla är relevanta för att den enskilde ska få en god vård.

 

Iakttagelser från tillsynen av förlossningsvården

Tillsynen av förlossningsvården granskade sju kliniker i Stockholmsområdet och på Gotland. Följande iakttagelser lyfter IVO fram från tillsynsinsatsen:

  • IVO bedömer att de granskade verksamheterna i stort har processer och rutiner för samverkan samt egenkontroll av dessa
  • Samverkan mellan barnmorska och läkare vid avvikande händelser är ett riskområde.
  • De flesta granskade verksamheterna bedömer att de kan förbättra delar av sitt arbete med samverkan genom att förbättra sin dokumentation.
  • De flesta av patienterna som IVO varit i kontakt med har känt sig trygga och deras helhetsupplevelse av förlossningen har varit bra. De som är mer negativa upplever ofta att bemötandet varit dåligt.

 

Iakttagelser från tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin och elevhälsan

I rapporten granskas också samverkan mellan de två största vårdgivarna av barn- och ungdomspsykiatri inom Stockholms stad och Stockholms stads elevhälsa. IVO konstaterar att det finns både positiva exempel och utmaningar och vill lyfta fram tre iakttagelser från tillsynen:

  • Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Stockholms landsting har förbättrat samarbetet mellan BUP och elevhälsan.
  • Remittering mellan BUP och elevhälsan är ett riskområde.
  • Det stora antalet friskolor och privata vårdgivare utgör en utmaning för samverkan.

De båda tillsynsinsatserna har sammanställts i en rapport som även innehåller en bilaga med svar angående sekretess mellan elevhälsa och annan elevstödjande verksamhet.