Granskning av åtgärder för äldre under värmebölja visar brister i planeringen

2015 jun 25

Nyheter

Sommaren 2014 genomförde IVO en granskning under den pågående värmeböljan av åtgärder inom äldreomsorgen i tjugo kommuner. Det framkom att det framförallt saknas handlingsplaner, individuella riskbedömningar och åtgärder inom hemtjänsten.

Granskningen, ”När temperaturen stiger”, omfattar 20 kommuner samt tre äldreboenden som drivs på entreprenad inom tillsynsområdet för IVO:s regionala avdelning mitt.  Rapportens frågeställning är vilka åtgärder som vidtas inom äldreomsorgen för att säkra kvalitén i omsorgen av de äldre under en värmebölja?  I de allra flesta kommuner/entreprenader visar tillsynen att man vidtagit relevanta åtgärder. Det finns dock några områden där IVO ser förbättringsbehov.

 

Granskningen visar att en av fyra vårdgivare saknade handlingsplaner. Verksamheterna ansåg också att personalen har tillräcklig kunskap om risker för de äldre vid värmebölja och vilka åtgärder som behöver vidtas. Däremot var det få verksamheter som nämnde något om riskbedömning utifrån vårdtagarnas individuella situation.

 

-        Extrem värme är farligt för alla, men äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning utgör speciellt sårbara grupper, säger Kerstin Nilsson, inspektör, IVO, avdelning mitt. Det framkom t ex att de flesta verksamheterna inte alls genomförde några extra tillsynsbesök under värmeböljan.

 

IVO kommer inte att genomföra någon nationell tillsynsinsats under sommaren 2015. Enskilda verksamheter kommer att tillsynas där vi ser att det finns särskild risk. Självklart kommer IVO, som vanligt, även att agera utifall vi får indikationer på att patienters eller omsorgstagares säkerhet riskeras.

 

Utmaningarna inför sommaren är välkända hos vården och omsorgen. Svårigheten att exempelvis få tillräcklig och rätt bemanning återkommer vid varje längre semesterperiod.  IVO:s  generella uppfattning är att vård- och omsorgsgivarna är medvetna om sitt ansvar och att verksamheterna också förbereder sig.  En nationell och bred tillsynsinsats skulle varken ge mer kunskap eller vara det mest effektiva sättet att hitta brister.