Hälso- och sjukvård i fokus vid tillsyn LSS-bostäder

2015 jan 15

Nyheter

IVO ska under 2015 granska om barn och ungdomar som bor i bostäder med särskild service enligt 9 § 8 LSS erbjuds en god hälso- och sjukvård.

Varje år genomför IVO minst två inspektioner på samtliga bostäder med särskild service enligt 9 § 8 LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Fokus under 2015 års tillsyn är att granska hälso- och sjukvården med utgångspunkt från bestämmelserna om omvårdnad (SOSFS 2012:6). Det kan bland annat innebära att LSS-bostäder vid behov ser till att barnet eller ungdomen kommer till primärvård, specialistvård, habilitering eller tandvård. 

LSS-bostäder tar i stor utsträckning emot ungdomar från flera olika kommuner. I tillsynen granskar IVO även vem som ansvarar för att ungdomarna får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda och om detta är tydliggjort innan ungdomen flyttar in i boendet.
 
Tillsynen omfattar också egenvård, delegering av medicinska arbetsuppgifter och läkemedelshantering. I vissa delar av landet granskas ytterligare områden vid inspektionerna.