Handläggning inom socialtjänsten: Kammarrätten underkänner Linköpingsmodellen

2015 dec 16

Nyheter

IVO har motsatt sig en modell inom socialtjänsten som är rättsosäker för den enskilde och som riskerar att försämra kvaliteten i insatserna. Kammarrätten ger nu IVO rätt.

Linköpings kommun har överklagat två förelägganden från IVO i frågan om att inom socialtjänsten erbjuda insatser i form av service istället för att fatta individuella beslut om bistånd. Kammarrätten i Jönköpings kommun har nu avslagit dessa överklaganden. Det innebär att Linköpings kommun inte kan frångå kraven på att utreda, bedöma och fatta biståndsbeslut när det gäller insatser i socialtjänsten.

-        För brukaren innebär detta en mer rättssäker handläggning och större möjligheter att få sina behov utredda och tillgodosedda, vilket är positivt, säger Michaela Hecht Gunnarsson, inspektör på IVO:s avdelning sydöst.

Kammarrättens båda domar rör hemtjänstinsatser för äldre och stöd i boende för psykiskt funktionsnedsatta, men domarna är även applicerbara på fler av socialtjänstens ansvarsområden, till exempel missbruksvården.

Linköpings kommun har till den 14 mars 2016 på sig att åtgärda missförhållandena.