Höstens första dialogforum

2015 nov 05

Nyheter

Den 22 oktober genomförde IVO det första av höstens tre dialogforum. Först ut var organisationer som företräder patienter, brukare och/eller anhöriga. Tjugotvå organisationer deltog och diskuterade IVO:s tillsynspolicy och deltog i olika workshops.

Den första delen av mötet ägnades åt en workshop om IVO:s tillsynspolicy.

– Särskilt intressant var det att få höra organisationernas synpunkter kring hur IVO skulle kunna utveckla patient- och brukarperspektivet i tillsynen. Organisationerna påpekade värdet av att involvera patienter och brukare inte bara vid själva tillsynen utan även i planeringen av kommande tillsynsinsatser, kommenterade generaldirektör Gunilla Hult Backlund.

 

Tillsyn av personlig assistans

Två diskussionspass följde där deltagarna valde efter intresse. Ett samtal handlade om tillsyn av personlig assistans. Samtalet behandlade frågan om kvalitetsaspekter för enskilda som har personlig assistans.

 

IVO och patientnämndernas roller

En grupp pratade om IVO och patientnämndernas roller i systemet för klagomålshantering inom hälso- och sjukvården. Organisationerna ville bland annat diskutera gränsdragningen mellan IVO och patientnämnderna när det gäller bemötandefrågor i enskildas klagomål på hälso- och sjukvården.