Individuell bedömning och samtycke krävs för att få använda larm på HVB

2015 apr 17

Nyheter

Frågan om hur larm får användas på HVB har prövats i förvaltningsrätten. Domen visar att larm på enskilda barns rum endast får användas om verksamheten gjort en individuell bedömning av barnets behov och inhämtat samtycke.

I tillsynen av Oasen ungdomscenter i Aneby 2013 fann Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att det fanns larm på fönster och dörrar i samtliga barns rum. Det visade sig att verksamheten inte hade gjort en individuell bedömning för varje barns behov och inte heller inhämtat samtycke från varken den unge, vårdnadshavaren eller socialtjänsten.  

 

IVO ställde krav på Oasen ungdomscenter att åtgärda bristerna, men verksamheten uppgav i sin redovisning till IVO att de har en annan syn på hur lagstiftningen ska tolkas. Verksamheten valde att fortsätta att använda larmen precis som tidigare.

 

Frågan har nu prövats i förvaltningsrätten i Jönköping efter att Oasen ungdomscenter överklagat det föreläggande som IVO utfärdade mot verksamheten. Förvaltningsrätten har gått på IVO:s linje och avslår överklagandet.

 

Domen har inte vunnit laga kraft, men ger en vägledning i hur larm får användas på HVB. Oasen ungdomshem har till den 1 juni 2015 på sig att åtgärda bristerna annars kan verksamheten bli tvungen att betala 500 000 kronor i vite.