IVO avslutar tillsynsärendet av Region Skåne psykiatrin i Malmö med kritik

2015 jul 30

Nyheter

IVO har under lång tid granskat psykiatrin i Malmö. Nu avslutas tillsynsärendet med kritik då allvarliga brister kvarstår i vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete. IVO kommer därför att inleda en ett år lång tillsyn av Malmö psykiatri.

IVO:s granskning av psykiatrin i Malmö har pågått sedan mars 2014. I mars i år beslutade IVO att förelägga Region Skåne att:

-        Utreda händelser i verksamheten så att de kan utgöra en del i vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete och utgöra underlag för beslut om åtgärder.

-        Kontrollera att vidtagna åtgärder får den effekt som avses.

-        Fortlöpande göra riskanalyser för att identifiera händelser som skulle kunna inträffa och medföra brister i verksamhetens kvalitet.

 

Kvarstående brister

I maj inkom Region Skåne med vilka åtgärder som genomförts och planeras. I juni hölls ett uppföljande möte för att klargöra vårdgivarens svar. IVO har nu värderat den samlade informationen och avslutar ärendet med kritik.

 

-        Även om Region Skåne har genomfört åtgärder ser vi fortfarande brister i vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete i de lex Maria-utredningar som vi får in, säger Christina Carlsson, enhetschef på avdelning syd. Åtgärderna har inte fått den effekt som var tänkt. I vissa fall är det för tidigt att se effekterna av åtgärderna och därför inleder vi en särskild, uppföljande tillsyn.

 

Skälen för beslutet

IVO bedömer att Region Skåne har brustit när det gäller att förebygga att patienter drabbas av vårdskada inom den psykiatriska slutenvården vid verksamhetsområde Malmö. IVO ser allvarligt på bristerna i vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete.

IVO kommer att inleda en särskild, uppföljande tillsyn av verksamhetsområde Malmö psykiatri under ett års tid.