IVO drar in tillståndet för ett HVB för ensamkommande flyktingbarn

2015 dec 15

Nyheter

IVO har funnit så allvarliga missförhållanden på ett privat HVB beläget i Hultsfreds kommun att det innebär en fara för ungdomarnas liv, hälsa och personliga säkerhet. IVO drar därmed in tillståndet för verksamheten med omedelbar verkan.

IVO:s granskning av Bogården, en privat verksamhet i Hultfreds kommun, visar att det finns omfattande kvalitets- och säkerhetsbrister i verksamheten. Bogården bryter mot sitt tillstånd, då både målgrupp och bemanning inte stämmer med vad verksamheten uppgett till IVO i samband med tillståndsansökan. Likaså har verksamheten inte hämtat in registerutdrag från misstanke- och belastningsregistret när ny personal har anställts. Det finns också allvarliga brister i verksamhetens brandskydd.

Bemanningen är enligt IVO för låg för att kraven på kvalitet och säkerhet ska vara uppfyllda. Det innebär bland annat att ungdomarna inte får sina grundläggande behov tillgodosedda. Dessutom bidrar lokalernas utformning till att personalen har svårt att överblicka vad som händer i verksamheten.

IVO:s beslut att dra in tillståndet gäller omedelbart, men verksamheten har till den 22 december klockan 15 på sig att verkställa beslutet.